baner

Opłaty

Tabela składek członkowskich w 2020r. - kliknij :)

Wyjaśnienia do tabeli składek:

 1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte  w wykazie wód wydzielonych.
 2.  **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć  u Skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.
 3. W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają  zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II.
 4. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
 5. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
 6. Na podstawie § 15 pkt. 3 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.
 7. Członkowie Związku wyróżnieni odznaką PZW „złotą z wieńcami” są zwolnienie z wnoszenia składki okręgowej.
 8. Współmałżonek członka PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW Okręg Tarnobrzeg tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka i w czasie jego obecności pod warunkiem, że posiada kartę wędkarską i zezwolenie do wędkowania.
 9. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi 20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.
 10.  Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.
 11. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.

            Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.